Renoveringstips

Är du i färd med att bygga eller renovera badrum? Då finns det ett och annat du bör tänka på. Här följer några av våra bästa tips på saker du bör veta inom badrumsplanering.
Tips 1
Det första tipset är väggnära brunnar. Det blir allt vanligare med väggnära brunnar som kan vara både snyggt och funktionellt, men det finns ett par saker att ta hänsyn till. Golvbrunnar placerade i närheten av en vägg kan vara en känslig konstruktion. Därför finns särskilda regler för hur man ska gå tillväga för att skapa ett tryggt resultat. De har tagits fram i samarbete mellan Tätskiktsbranschen och VVS-branschen, och gäller från 1 oktober 2008. Läs mer om reglerna. Reglerna beskriver hur kombinationen av golvbrunn och tätskikt skall provas. Metoderna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Institut och Svensk Byggtjänst.

Godkännanden som utfärdas av Sitac redovisas på branschorganisationernas webbsidor.

Det är enbart kombinationer, en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktssystem, som kan få ett godkännande. Alla godkända kombinationer redovisas på webbsidorna gvk.se samt sakervatten.se

Tips 2
Viktigt att veta är att det i zon 1 och på yttervägg ska vara våtrumsskivor i ett badrum.Det finns idag en mängd olika våtrumsskivor med varierande egenskaper och det har ibland funnits en osäkerhet i hur man ska hantera den ena eller den andra. Nu har skivbranschen i samarbete med Byggkeramikrådet enats om en gemensam metod för att fastställa hur våtrumsskivorna är beskaffade och hur de fungerar ihop med olika typer av tätskikt, ett system med kompatibilitetstester.

Enligt Branschreglerna ska en skivkonstruktion på vägg vara av icke fuktkänslig karaktär. För att uppfylla kravet har skivbranschen tagit fram skivor rekommenderade för användning i våtrum och som underlag för tätskikt.
Skivleverantörerna utför i samarbete med tätskiktsleverantörerna kompatibilitetstester för att säkerställa att tätskiktsfolien fungerar ihop med aktuell våtrumsskiva. Resultatet av testerna ger en uppfattning om skivans karaktär; sugande eller ej sugande, och därmed dess förmåga att absorbera tätskiktsfoliens lim, d.v.s. i praktiken öppentid/monteringstid för lim och folie. Härmed avgörs behovet av eventuell förbehandling av skivan.

Andra egenskapskrav som ska verifieras för ett godkännande är våtrumsskivans böjstyvhet, dimensionsstabilitet, mögelresistens och monteringsmetod. För en detaljerad monteringsanvisning och detaljerade skivegenskaper etc., kontakta respektive skivleverantör.

Godkända våtrumsskivor finns med i Byggkeramikrådets förteckning över testade skivor i fem år förutsatt att inga förändringar gjorts i skivans ingående material.

Lista på godkända skivor finns här.

Tips 3
Att tänka på vid val av plattor till badrummet:
  • Välj inte för stora plattor till badrumsgolvet med tanke på fallen mot golvbrunnen.
  • Glasmosaik med pappersbaksida ska inte monteras i våtrum.
  • Glasmosaik bör monteras i ljus fästmassa för att undvika genomfärgning, om ljus fästmassa används bör även fogmassan vara ljus.
  • Mosaik av både glas och keramik ställer högre krav på underlaget och plattsättningen.
  • BBV, Byggkeramikrådets branschregler behandlar underlag och tätskikt i våtrum.
Tips 4
Det fjärde tipset handlar om golvbrunnen. 1990 förändrades förfarandet när det gäller provmetoder och krav för typgodkännande av golvbrunnar. De blev bland annat anpassade för anslutning till moderna tätskiktssystem för keramik. De godkända tätskikten är även provade mot typgodkända golvbrunnar. Det här betyder att brunnar äldre än 1990 alltid ska bytas vid renovering. Liksom givetvis alla brunnar som är defekta på något sätt. Här kan du ladda ned en skrift om äldre golvbrunnar med information om när de fanns på marknaden m.m., m.m.  

Tips 5
Viktigt att känns till är det som handlar om godkända system. Enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum får bara godkända tätskiktssystem (bilaga C) användas. Alla ingående komponenter i ett godkänt system är provade och godkända. 

Enligt Branschreglernas punkt 12.1 skall ett tätskiktssystem för golv eller vägg vara godkänt av Byggkeramikrådet. Krav skall uppfyllas enligt reglernas Bilaga B, typprovning.

Godkännandet gäller i fem år förutsatt att inga ingående komponenter förändras. Därefter görs en ansökan för nytt godkännande.
Tätskiktssystemen har provats enligt metoder i reglernas Bilaga B, och uppfyller angivna krav för vattentäthet, vidhäftning, deformationsupptagningsförmåga, förseglingars vattentäthet efter rörelse, vattenånggenomgångsmotstånd och beständighet mot alkalitet. För detaljerade monteringsanvisningar och uppgift om lämpliga underlag, ingående produkter etc., kontakta respektive tätskiktsleverantör.

Provningsmetoderna i Bilaga B motsvarar sedan den 1 jan 2012 europanormen Etag 022.

OBS! Godkännande av tätskiktssystem enligt branschreglerna kan endast utfärdas av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet. Endast kompletta konstruktioner/system kan godkännas. Godkännanden från andra instanser av system eller enstaka produkter kan inte åberopas enligt branschreglerna.